Geleerde lessen

Op basis van gesprekken met ondernemers en zorgverzekeraars en analyse van de drie innovaties zijn tien geleerde lessen opgetekend.

1.     Neem partners mee naar de zorgverzekeraar

Creëer draagvlak onder zorgverleners en patiënten door hen in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de ontwikkeling van het idee, zij kunnen als ambassadeur fungeren. Maak aantoonbaar dat het netwerk met partners al aan boord is.

Zorg vervolgens voor een uitgewerkte business case waarin de kosten en baten van het idee opgenomen zijn. Het heeft de voorkeur van de zorgverzekeraar dat er al een pilot is gedaan waarbij het uitgewerkte idee klaar is voor de zorgpraktijk.

2.     Maak uzelf kenbaar

Het innovatieloket van verzekeraars is niet de enige ingang. Door uw innovatie kenbaar te maken op congressen, bijeenkomsten en via diverse media komt het ook wel bij de verzekeraar terecht. Investeer in het opbouwen van een netwerk van partners die u voor de implementatie van uw innovatie nodig heeft: ga dus met ze in gesprek.

3.     Zorg dat uw idee uniek is

Uw innovatie moet zich kunnen onderscheiden van reeds bestaande toepassingen die zich richten op dezelfde doelgroep of werken volgens een vergelijkbaar principe. Bijvoorbeeld op het gebied van apps zijn er veel toepassingen die op elkaar lijken, hoe valt uw innovatie daarin op? Maak duidelijk dat u goed op de hoogte bent van de markt en eventuele concurrenten. (Tip: overzicht van zorginnovaties)

4.     Wees helder over de impact van de innovatie in het zorgveld

Naast een goede business case is het cruciaal om helderheid te hebben over de impact van de innovatie in het zorgveld. Dit betekent  duidelijkheid op welke manier de innovatie zorgt voor een betere toegankelijkheid van de zorg en welk effect de innovatie heeft op de betaalbaarheid van zorg.

Ook moeten de consequenties van de innovatie in kaart worden gebracht. Denk hierbij aan de aspecten van de kwaliteit, de continuïteit en de service naar de zorgprofessionals en de cliënten toe. Er moet een volledig beeld zijn van de consequenties (denk hierbij ook aan de risico’s) die het gebruik van deze techniek met zich meebrengt.

5.     Zet door met passie

Zorginnovaties zijn niet van vandaag op morgen in de praktijk gerealiseerd zijn. Zorginnovaties hebben jaren nodig om van idee tot volledige implementatie te komen. Zorgverzekeraars vragen een stevige onderbouwing (evaluatie pilot), gaan zorgvuldig te werk en moeten zich verantwoorden over de besteding van innovatiegelden. Ook na een geslaagde pilot duurt het vaak lang duren voordat structurele financiering geregeld is. Dit alles vraagt om doorzettingsvermogen en de nodige eigen middelen van de kant van de ondernemer.

Daarnaast zijn veel geslaagde innovators vanuit de inhoud gedreven, hebben passie voor het vak en werken vanuit de motieven dat het beter kan en dat meer mensen goede zorg moeten krijgen.

6.     Digitale innovaties vragen meer dan alleen techniek

Innovaties moeten op technisch gebied aan allerlei eisen voldoen wanneer ze in de zorg gebruikt worden. Voldoe aan de juiste standaarden, wetgeving rondom persoonsgegevens, normen en certificering en koppel met veelgebruikte toepassingen (LSP, informatiesystemen). Maar werkelijk gebruik dat leidt tot gedragsverandering of betrokkenheid is essentieel, oftewel wanneer digitale innovatie ook waarde oplevert voor gebruikers.

7.     Lever bewijs

Denk goed na over de bewijslast die nodig is om de professionals die met de innovatie gaat werken te overtuigen.  Denk er ook aan dat het onderzoek naar bewijslast ook de nieuwe manier van werken meeneemt in de meting van efficiency en effectiviteit. Indien de werkprocessen niet worden aangepast zullen de effecten anders zijn en dit kan een vertekend beeld opleveren.

8.     Innovatie moet lonen

Naast een positieve business case moet de eerste aanzet van het financiële model van uw innovatie ook meerwaarde voor de gebruikers (zorgprofessionals en patiënten/cliënten) bieden. Het financiële model zal een prikkel moeten bevatten waardoor het voor de zorgprofessionals aantrekkelijk wordt om uw innovatie aan te bieden c.q. te gebruiken.

9.     Zorg dat uw idee schaalbaar is

Uw idee moet toepasbaar zijn op grotere schaal. Zorgverzekeraars zijn alleen geïnteresseerd indien de innovatie ook voor meerdere, grotere regio’s en/of doelgroepen toepasbaar is. Dan kan uw innovatie echt bijdragen aan de noodzakelijke toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Zeker in de ontwikkelfase kan het echter raadzaam zijn om klein te beginnen, maar denk daarbij alvast groot.

10.  Zie de zorgverzekeraar als partner

Benader de zorgverzekeraar niet (enkel) als financier of inkoper van zorg. Zie de verzekeraar ook als partner met veel ervaring op het gebied van innovatietrajecten en een partner met een groot netwerk. De zorgverzekeraar kan geanonimiseerde data raadplegen om een beeld te krijgen van de effecten van uw innovatie.  Dit bekent dat u als ondernemer ook transparant moet zijn met de data en vertrouwen moet hebben in partnerschap met de zorgverzekeraar. Immers door het delen van informatie wordt duidelijkheid geschapen en komen er weer nieuwe vragen naar voren die de innovatie verder brengen.

Bovenstaande geleerde lessen worden in de casusbeschrijvingen met voorbeelden geillustreerd.