De beoordeling van uw idee door het zorginnovatieloket

Bij de beoordeling van uw idee zijn experts uit verschillende afdelingen van de zorgverzekeraar betrokken. Het hangt van uw idee af welke experts dit zullen zijn.

Elke expert stelt vanuit zijn of haar eigen expertise bepaalde vragen bij uw idee, maar de beoordeling van uw idee vindt uiteindelijk plaats tijdens een bijeenkomst waarin de experts de ingediende ideeën met elkaar bespreken.

U kunt de vragen hieronder als een checklist voor uzelf gebruiken om alle noodzakelijke informatie aan te leveren, zodat de zorgverzekeraar een goede en eerlijke afweging kan maken.

Beantwoord de vragen zo eerlijk mogelijk met ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet ik niet’. Aan de hand van de kleur van de iconen kunt u vervolgens vaststellen op welke aspecten u uw idee mogelijk kunt verbeteren of aanscherpen. Het is niet noodzakelijk dat alle iconen groen gekleurd zijn, maar ga wel voor uzelf na waarom een bepaald icoon oranje of rood is.

 

Medisch adviseur

'Ik let erop of het idee aan de stand van wetenschap en praktijk voldoet en dus een kwalitatief goede oplossing is voor onze verzekerden.'


Brengt het idee meer gezondheidswinst bij lagere of gelijkblijvende kosten?

Het gaat hier om de verhouding tussen de effecten van de zorg en de kosten die hiervoor nodig zijn (ook wel de kosteneffectiviteit genoemd). Is deze verhouding gunstiger voor zorg die met uw idee wordt verleend? Informeer hiernaar bij een relevante (medische) beroepsgroep en/of verdiep u in relevante wetenschappelijke literatuur. Soms kan een proef nodig zijn om de kosteneffectiviteit vast te stellen. Schakel hierbij experts in.

Ja

Nee

Weet ik niet


Is er voor het idee voldoende bewijs geleverd dat de zorg veilig en effectief is?

Is het bewezen dat de zorg die met uw idee wordt verleend, veilig en effectief is? Laat u adviseren door een relevante (medische) beroepsgroep en/of verdiep u in relevante wetenschappelijke literatuur. Soms kan een proef nodig zijn om de effectiviteit vast te stellen. Schakel hierbij experts in.

Ja

Nee

Weet ik niet


Is het idee vergeleken met bestaande behandelmogelijkheden?

Hoe ziet de zorg eruit die met behulp uw idee wordt verleend? Waarin verschilt dit van de huidige wijze waarop de zorg wordt verleend? Door de huidige en nieuwe wijze van zorg verlenen met elkaar te vergelijken, kunt u voor de zorgverzekeraar inzichtelijk maken wat de verschillen zijn en hoe de nieuwe werkwijze de huidige kan vervangen (substitutie).

Ja

Nee

Weet ik niet


Consultant zorginnovatie

'Ik let erop of het idee zorgt voor verlaging van de zorgkosten en dat de kwaliteit van de zorg daarbij gelijk blijft of verbetert.'


Is er een positief investeringsplan?

Voor de zorgverzekeraar is het van belang dat uw idee bijdraagt aan vernieuwing van de zorg en dat de zorg hierdoor verbetert. In de eerste plaats doordat er kosten mee kunnen worden bespaard, maar ook als uw idee bijdraagt aan het verhogen van de (medische) kwaliteit van de zorg, aan een betere klantbeleving, of een combinatie hiervan. Het is belangrijk dat u dit overtuigend aantoont, liefst in een (cijfermatig onderbouwde) business case.

Ja

Nee

Weet ik niet


Zijn zorgverleners enthousiast over het idee?

Voor de slagingskans van een idee in de praktijk is het van groot belang dat er draagvlak is, bijvoorbeeld omdat het idee samen met zorgverleners en patiënten is ontwikkeld (‘co-creatie’). Zorgverzekeraars letten hier scherp op bij de selectie van ideeën. Naast draagvlak onder zorgverleners en patiënten kunt u ook denken aan draagvlak onder patiëntenorganisaties, (medische) beroepsverenigingen en gemeenten. Draagvlak draagt bij aan de uiteindelijke implementatie van het idee door de partijen in de zorg.

Ja

Nee

Weet ik niet


Is het idee volwassen genoeg om een pilot te doen?

Een idee is volwassen genoeg om er een proef (of pilot) mee uit te voeren wanneer het is uitontwikkeld (oftewel klaar voor gebruik in een zorgpraktijk) maar de meerwaarde nog niet is vastgesteld in de praktijk. Bij een proef zullen typisch meerdere zorgaanbieders, zorgverleners en experts, en tientallen tot honderden patiënten betrokken zijn. Ga met een stakeholder analyse na om welke partijen het in uw geval gaat.

Ja

Nee

Weet ik niet


Beleidcoördinator

'Ik let erop of het idee past bij onze verantwoordelijkheid als zorgverzekeraar én bij wat wij willen.'


Lost het idee een probleem op voor de patiënt en/of zijn omgeving?

Draagt uw idee bij aan het oplossen van een probleem dat door patiënten en/of familie en/of mantelzorgers wordt ervaren? Verdiep u in uw doelgroep en maak inzichtelijk hoe uw idee bijdraagt aan verbetering van de huidige situatie.

Ja

Nee

Weet ik niet


Past het idee bij de rol van de zorgverzekeraar?

De zorgverzekeraar koopt zorg in voor haar verzekerden (met name medische zorg die is verzekerd via de basisverzekering) en is er verantwoordelijk voor dat de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. De zorgverzekeraar stimuleert nieuwe ideeën omdat zorgvernieuwing hieraan een positieve bijdrage kan leveren.

Ja

Nee

Weet ik niet


Past het idee bij wat de zorgverzekeraar wil realiseren in de zorg?

Uw idee moet leiden tot verlaging van zorgkosten bij gelijkblijvende (en liefst verbeterde) medische kwaliteit en klantbeleving. Verder dient uw idee aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de patiënt. Zorgverzekeraars stellen daarnaast specifieke thema’s of aandachtsgebieden voor zorgvernieuwing vast.

Ja

Nee

Weet ik niet


Propositiemanager

'Ik let erop of het idee voldoende meerwaarde heeft voor onze verzekerden.'


Helpt het idee de verzekeraar om zich van andere verzekeraars te onderscheiden?

Draagt uw idee eraan bij dat de zorgverzekeraar zich kan onderscheiden, bijv. met zorg-gerelateerde diensten die bijdragen aan een betere klantbeleving, of als onderdeel van een aanvullende verzekering of collectieve verzekering?

Ja

Nee

Weet ik niet


Levert het idee nieuwe verzekerden op of behoud van huidige verzekerden?

Zorgverzekeraars dingen jaarlijks om de gunst van verzekerden. Draagt uw idee bij aan de aantrekkelijkheid van de verzekeraar, zodat nieuwe verzekerden worden aangetrokken en bestaande verzekerden blijven behouden?

Ja

Nee

Weet ik niet


Heeft het idee meerwaarde voor de verzekerde?

De klanten van de verzekeraar zijn in de eerste plaats de verzekerden. Wat is voor hen de meerwaarde naast het huidige aanbod van de verzekeraar (de basisverzekering, de aanvullende verzekeringen, en de diensten die de verzekeraar daaromheen aanbiedt)?

Ja

Nee

Weet ik niet


Zorginkoper

'Ik let erop of het idee binnen het huidige zorgstelstel gefinancierd kan worden.'


Vervangt het idee ook de oude werkwijze?

Het is voor de zorgverzekeraar van het grootste belang dat de zorg die met uw idee wordt verleend de bestaande zorg vervangt en dus niet als een extra bovenop de bestaande zorg belandt. Vervanging van bestaande zorg door nieuwe zorg wordt ook wel ‘substitutie’ genoemd. Het is belangrijk dat u deze substitutie overtuigend aantoont, liefst met een cijfermatige onderbouwing.

Ja

Nee

Weet ik niet


Is het idee (op den duur) in te passen in het financieringsstelsel van de zorg?

Het is belangrijk voor de zorgverzekeraar dat uw idee (nu of op termijn) is in te passen in de bekostigingsregels die gelden voor de zorg. Twijfelt u, laat u dan adviseren door Zorg voor innoveren.

Ja

Nee

Weet ik niet


Heeft uw idee betrekking op zorg die al verzekerd is en waarvoor u terecht kunt bij de afdeling zorginkoop?

De overheid bepaalt welke zorg verzekerd is. Zorgverzekeraars en zorgverleners maken vervolgens afspraken over hoe, waar en door wie die zorg wordt verleend. Als uw idee betrekking heeft op zorg die verzekerd is (via de basisverzekering of via aanvullende verzekeringen), dan kunt u naar de afdeling zorginkoop voor een contract. Welke zorg verzekerd is via de basisverzekering, is terug te vinden op het Zvw-kompas. Weet u het niet, informeer dan bij Zorg voor innoveren.

Ja

Nee

Weet ik niet


Consultant klant en zorgmarkt

'Ik let erop of het idee meerwaarde heeft voor de verzekerden van de zorgverzekeraar.'


Sluit het idee aan bij een bestaand probleem van de patiënt?

Draagt uw idee bij aan het oplossen van een probleem dat door patiënten en/of familie en/of mantelzorgers wordt ervaren? Verdiep u in uw doelgroep en maak inzichtelijk hoe uw idee bijdraagt aan verbetering van de huidige situatie.

Ja

Nee

Weet ik niet


Wordt de patiënt betrokken bij het idee?

Voor de slagingskans van een idee in de praktijk is het van groot belang dat er draagvlak is, bijvoorbeeld omdat het idee samen met zorgverleners en patiënten is ontwikkeld (‘co-creatie’). Zorgverzekeraars letten hier scherp op bij de selectie van zorginnovaties. Naast draagvlak onder zorgverleners en patiënten kunt u ook denken aan draagvlak onder patiëntenorganisaties, (medische) beroepsverenigingen en gemeenten. Draagvlak draagt bij aan de uiteindelijke implementatie van uw idee door het zorgveld.

Ja

Nee

Weet ik niet


Is er een patiëntbehoefte voor het idee?

Uw idee moet leiden tot verlaging van zorgkosten bij gelijkblijvende (en liefst verbeterde) medische kwaliteit en klantbeleving. Verder dient uw idee aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de patiënt. Zorgverzekeraars stellen daarnaast specifieke thema’s of aandachtsgebieden voor zorgvernieuwing vast.

Ja

Nee

Weet ik niet


Consultant technologie, beleid en architectuur

'Ik let erop of het idee echt vernieuwend is.'


Is het idee toe te passen bij meer zorgaanbieders?

Uw idee kan (te zijner tijd) alleen efficiënt worden ingekocht als het kan worden toegepast bij meerdere zorgaanbieders. Met andere woorden: is het idee opschaalbaar? Daarnaast zal de verzekeraar eisen dat de continuïteit is gewaarborgd: er moet zekerheid zijn dat de toepassing technisch en functioneel actueel en valide blijft. Kunt u dit waarborgen door middel van een service level agreement? Onderzoek of dit o.a. technisch en organisatorisch haalbaar is.

Ja

Nee

Weet ik niet


Is het idee uniek?

Is het idee onderscheidend ten opzichte van andere ideeën die zich richten op dezelfde doelgroep, die werken volgens een soortgelijk principe, en waarmee elders een proef is (of wordt) uitgevoerd? Voer een onderzoek uit naar de aanwezige alternatieven.

Ja

Nee

Weet ik niet


Is er bij het idee aandacht voor privacy en compliancy?

In de zorg worden hoge eisen gesteld aan de manier waarop met informatie wordt omgegaan. Ga na wat voor uw idee de relevante standaarden en eisen zijn. Twijfelt u, laat u dan adviseren door Nictiz.

Ja

Nee

Weet ik niet